Privacy Policy

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

a GDPR 30. cikk alapján

    1.        Az adatkezelési tájékoztató célja

Amikor a Molteam Kft szolgáltatásait használja, a Molteam Kft-re, mint adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Ezen Adatkezelési  nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat.

2.        Adatvédelmi alapelvek

Alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a  tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon kezeli az adatkezelő, az ügyfelek személyes adatait.

Beépített adatvédelem

A Molteam Kft weboldalai titkosított (SSL csatornán, https://) kapcsolaton keresztül működnek. Az SSL tanúsítványok amellett, hogy hitelesítik az őket használó szervert, titkosítással teszik biztonságossá a szerver és a kliens számítógépek között folyó elektronikus kommunikációt.

Az adatkezelő szerverei Budapesten a szolgáltató állandó technikai és biztonsági felügyelete mellett üzemelnek.

Pontosság

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3.        Adatkezelők és adatfeldolgozók adatai          

Adatkezelő neve és elérhetősége

Név: Molteam Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Festő u. 4.

E-Mail cím: info@molteam.hu

Internet cím: www.molteam.hu

Adatfeldolgozók neve és elérhetősége

Név: Molteam Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Festő u. 4.

E-Mail cím: info@molteam.hu

Internet cím: www.molteam.hu

Webhosting szolgáltató:

Név: HQNet Kft

Cím: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 5..

Email cím: hqnet@hqnet.hu

Internet cím: www.hqnet.hu

Szerver hosting szolgáltató:

Név: Szervernet Kft

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Email cím: info@szervernet.hu

Internet cím: www.szervernet.hu

4.        Meghatározások

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig.

Érintett

A személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket.

Harmadik ország

Mindazokat az országokat jelöli, melyek nem tagjai az Európai Uniónak.

Adatkezelés időtartama

Az a napokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek, és visszaállításuk többé nem lehetséges.

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

GDPR: általános adatvédelmi rendelet

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet.

Felügyeleti hatóság vagy NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

IP cím

Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az IP-cím segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt eszköznek van IP-címe, ugyanúgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz, egyes gépeknek, eszközöknek több címe is lehet.

5.        Az adatkezelés céljai

Regisztráció, használat  a weboldalakon elhelyezett regisztrációs űrlapok segítségével

Adatkezelés célja: információ adása a Samsung dolgozóinak a menetrend szerinti buszjáratokról.

Érintettek kategóriája: a weboldalon regisztrált személy

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dolgozói törzsaszáma, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó

Címzettek harmadik országban: nem

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított maximum 1825 nap, amennyiben Érintett egyértelműen jelzi, hogy nem kívánja igénybe venni a Molteam Kft szolgáltatásait, tárolt személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Statisztikák, elemzések készítése, hirdetések kezelése

Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre.

Az adatkezelés jogalapja: a samsung.molteam.hu; www.molteam.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása.

Az adatkezelés időtartama: 50 hónap

6.        Technikai és szervezeti intézkedések a GDPR 32. cikk alapján

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

  • a Molteam Kft weboldalai csak titkosított SSL csatornán, HTTPS protokollon keresztül érhetők el
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő feldolgozása érdekében szüksége van.

A Személyes adatok tárolásának módja, a személyes adatok biztonsága

A Molteam Kft. gondoskodik az ügyfél adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adat állományok tekintetében.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A Molteam Kft. ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa.

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről.

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Határidő: 1 hónap

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld.

Határidő: 1 hónap

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (előfizetői szerződése lejár), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az  adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Határidő: 1 hónap

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Néhány esetben az érintett személy, kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Határidő: indokolatlan késedelem nélkül

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatainak meghatározott okból történő kezelés ellen. Ez akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta a hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

Határidő: a tiltakozás kézhezvételekor

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az info@molteam.hu email címre küldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában vagyunk annak, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

Weboldalainkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk. 

A Molteam Kft. a vonatkozó jogszabályokkal összhangban továbbíthatja adatait a bűn üldözési hatóságoknak, szabályozó, vagy egyéb kormányzati szerveknek, vagy más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

A honlapunk egyes linkjei olyan weboldalakra mutathatnak, amelyeket nem a Molteam Kft. adatvédelmi szabályainak megfelelően üzemeltetnek. Honlapjaink látogatóinak javasoljuk, hogy minden esetben olvassák el a külső weboldalakra vonatkozó adatvédelmi irányelveket, mielőtt az adott weboldalon személyes azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.

Módosítások

A Molteam Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsa.

7.        Cookie (süti) szabályzat

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk, "sütiket" használunk honlapunkon. Ha továbbra is a beállítások változtatása nélkül marad a honlapon, azt feltételezzük, hogy Ön elfogadja a süti használatot.

Mi a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A webhely Google-cookie-k segítségével is nyújtja a szolgáltatásokat, szabja személyre a hirdetéseket és elemzi a forgalmat. Emellett a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások.

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

http://www.youronlinechoices.com/hu/

http://www.allaboutcookies.org/

http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe

Google Analytics Cookie-k

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A cookie-k használatára vonatkozó irányelv (Cookie Directive):
http://www.ico.gov.uk
Cookie-kra vonatkozó információk:
http://www.allaboutcookies.org

Weboldalunk további weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen további weboldalak tartalmának szerzői joga és a jogi felelőssége ezen oldalak készítőit és/vagy tulajdonosait illeti meg. Jelen weboldal üzemeltetői  nem vállalnak felelősséget és garanciát ezen további weboldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá az oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért, adatvédelmi megoldásaiért.

PANASZ, JOGORVOSLAT:

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

Nyilatkozat:

A weboldal böngészésével a fenti irányelveket elfogadottnak tekintem.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen nyilatkozat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen nyilatkozatban megfogalmazott előírásoknak.